1.tř -

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

1.tř

DOMÁCÍ ÚKOLY

Týden 20.-24.4.

Týden 13.-17.4.

uu

Týden 6.-10.4.

uu

Dobrý den, posílám rozpis pro práci doma z jednotlivých předmětů v týdnu od 6.4. 2020 10.4.2020 (všechny zadané úkoly na celý týden z jednotlivých předmětů si rozplánujte na 5 dnů a vypracujte je postupně po částech):

............................................................................................................................................................................................................

ČTENÍ:  - ve slabikáři str.65 čtení textu s písmenem X,x.  
Poté se seznamte se slabikami di
dy  ve slabikáři str. 66 - čtěte slova  ve sloupečcích, slabikujte s vytleskáváním, určujte počet slabik, barevně vyznačte zakroužkujte slabiky di-dy,  dávejte důraz na správnou výslovnost di - dy   při čtení slov. S textem  na str. 67 pracujte dle pokynů, které jsem Vám již posílala v předchozích dnech, ke čtení nové souvislého textu zařazeného ve slabikáři vždy až na druhé straně u nového písmena přistupujte teprve až po důkladném zvládnutí čtení slov (vytleskávání, slabikování, vyhledání a vyznačení nového písmena ve slovech) řazených vždy na první straně pod novým písmenem.
Opět zdůrazňuji nutnost zařadit do výuky pohádku, veselou říkanku, hru, kresbu, krátkou dramatizaci, relaxační aktivity a pod.

............................................................................................................................................................................................................

PSANÍ:  - v sešitě Zápasíme s tužkou (pište tužkou) na straně 27 napište písmeno U, předepište je dětem na pomocný papír a dle potřeby ještě procvičujte. V písance č. 4  napište  inkoustovým perem postupně po částech do konce tohoto týdne předepsaná slova a věty na straně 4,5,6. Do  sešitu č.512 s pomocnými linkami, nebo na pomocný papír s linkami předepište dětem 3-5 vět ze slabikáře z textů str. 65,67 a procvičujte psaní perem.
Opět zdůrazňuji potřebu zařazovat před psaním a  v průběhu psaní krátká cvičení na uvolnění  ruky s říkankou a dodržovat správné sezení a držení pera.

............................................................................................................................................................................................................

MATEMATIKA : V pracovním sešitě č.3 vypracujte společně na str. 27 cvičení 1,2, cvičení 3,4,5
vypracují děti samostatně, poté společně vyhodnotíte a podtrhnete červenou pastelkou chyby a chybně vypočítané příklady opět vypočítáte správně.
Na str. 28 podle obrázku nahoře na základě názornosti (ukázat váhy, závaží.) vysvětlit pojem 1 kg, proveďte vážení 1 kg balení cukru, mouky atd. Poté společně vypracujte cvičení 1,2,4,5,7,8.
Samostatně vypočítají děti příklady str. 28/6, str. 29/1,2,4,6,7, chyby opět vyznačíte červenou pastelkou a příklady vypočítáte správně. Dle počtu chyb orientačně stanovíte známku podle postupu vyhodnocení, který jsem Vám již zasílala minulý týden (polovina správně známka 3, víc než polovina správně známka 1
2, méně než polovina správně známka 4 5.
Na str.29 vypracujte společně cvičení 3,5 a opět opakujte vztahy o něco více, o něco méně.

............................................................................................................................................................................................................

Dlouhodobý úkol: Opakujte dlouhodobě všechny možné rozklady čísel v první desítce např. číslo 8 můžeme rozložit jako:1+7, 2+6, 3+5, 4+4, 5+3, 6+2, 7+1, číslo 6 můžeme rozložit jako: 1+5, 2+4, 3+3, 4+2, 5+1, číslo 7 můžeme rozložit jako: 1+6, 2+5, 3+4, 4+3, 5+2,6+1 atd. rozložíme všechna ostatní čísla, důraz dávejte na rozklady čísla 10 (musí to děti zvládat zpaměti).  Doporučuji psát rozklady jako nám již známé „stříšky“ nebo jednoduše součet.
Opět zdůrazňuji nutnost pracovat s pojmem DESÍTKA s tím, že děti již musí zrakem rozeznávat celou desítku (ne ji počítat na prstech po jedné) a zbylý počet nad deset můžou dopočítat po jedné resp. s využitím čísla 5 (jako na rukách). Nezapomeňte na každodenní krátké rozcvičky počítání do 20 zpaměti, využívejte výukové zdroje z Internetu, hry a relaxační chvilky.

............................................................................................................................................................................................................

PRVOUKA:  Náměty z prvouky zůstávají stejné jako v minulém týdnu.

............................................................................................................................................................................................................

Náměty na  výtvarnou výchovu a pracovní činnosti zůstávají stejné z minulého týdne.
S pozdravem a přáním všeho dobrého třídní učitelka  Z.Krátká

Týden 30.3.-3.4.

Dobrý den, posílám cvičení pro práci doma z jednotlivých předmětů v týdnu od 30.3. 2020 3.4.2020:

............................................................................................................................................................................................................

ČTENÍ:  - opakujte čtení  F, f podle slabikáře str. 62-63. Můžete si na čistý papír A4 písmenko F,f  napsat v tiskací i psací podobě, některá slova a věty z textu str. 62-63 si můžete na tento papír napsat resp. nějakou jinou vlastní říkanku a nakreslit obrázek vztahující se k obsahu přečteného textu str. 62-63. Až bude venku hezky teplo, můžete si taky s míčem zahrát fotbal či jiné veselé hry.
Poté se seznamte s písmenem X,x  ve slabikáři str. 64 - čtěte slova  ve sloupečcích, slabikujte s vytleskáváním, určujte počet slabik,  dávejte důraz na správnou výslovnost X,x  ve slovech. S textem pracujte dle popisu, který jsem Vám již posílala v předchozích dnech. K nácviku každého nového písmenka můžete použít  Vám již známé, doplňující výukové zdroje z Internetu. Věty str. 64 ve slabikáři můžete napsat do písanky č. 512 nebo na linkovaný papír A4.  Čtení textu str. 65 bude až v příštím týdnu.
Opět zdůrazňuji nutnost zařadit do výuky pohádku, veselou říkanku, hru, kresbu, krátkou dramatizaci, relaxační aktivity a pod.

............................................................................................................................................................................................................

PSANÍ:  - v sešitě Zápasíme s tužkou (pište tužkou) na straně 26 napište písmeno V, předepište je dětem na pomocný papír a dle potřeby ještě procvičujte. V písance č. 4  napište  inkoustovým perem postupně po částech do konce tohoto týdne předepsaná slova a věty na straně 1,2,3. Do  sešitu č.512 s pomocnými linkami, nebo na pomocný papír s linkami předepište dětem 3-5 vět ze slabikáře a procvičujte psaní perem.
Opět zdůrazňuji potřebu zařazovat před psaním a  v průběhu psaní krátká cvičení na uvolnění  ruky s říkankou a dodržovat správné sezení a držení pera.

............................................................................................................................................................................................................

MATEMATIKA : V  pracovním sešitě č.3  na straně č.24 podle obrázku proveďte praktické měření obsahu 1 l, použijte balení 1l mléka, octu a pod. pro získání představy o 1 litru (litr používáme k měření obsahu tekutin). Dále vypracujte dle zadání u příkladu cvičení č. 1,2,3,4. Ústně udělejte cvičení č. 3,5,6.
Na straně č.25 vypracujte cvičení 2  tak, že děti  počítají samostatně s tím, že jim příklady potom opravíte a podtrhnete červenou pastelkou a případné chybně vypočítané příklady  znovu ústně vypočítáte (bude to pro Vás kontrola, jak děti zvládají učivo samostatně zpaměti, jestli je nutné víc či méně procvičovat). U vyhodnocování postačí řídit se pravidlem, že pokud dítě vypočítá správně polovinu zadaných příkladů je to hodnoceno známkou 3, když vypočítá správně víc než polovinu je to známka 1 až 2, když vypočítá méně než polovinu blíží se ke známce 4 až 5. Tímto způsobem můžete zadávat dětem např. 10 příkladů na počítání zpaměti a poté je vyhodnotit dle počtu chyb pouze orientačně na známku. Dále udělejte cvičení 4,5,6,7 písemně, cviče ní 1,3 ústně.
Na str. 26 procvičujte opět učivo podle obrázku str.21, vypracujte všechna cvičení (dle vlastního uvážení některé písemně a některé ústně s použitím názoru na počítadle nebo kostkách, u cvičení dělaných ústně napište poznámku „ÚSTNĚ“).

............................................................................................................................................................................................................

Opět zdůrazňuji, že počítáme již do 20, zásadně používejte při počítání pojem DESÍTKA s tím, že děti již musí zrakem rozeznávat celou desítku (ne ji počítat na prstech po jedné) a zbylý počet nad deset můžou dopočítat po jedné resp. s využitím čísla 5 (jako na rukách). Nezapomeňte na každodenní krátké rozcvičky počítání do 20 zpaměti, využívejte výukové zdroje z Internetu, hry a relaxační chvilky.

............................................................................................................................................................................................................

PRVOUKA:  Na zahrádce nebo zahradě pozorujte jarní práce, můžete je zachytit na fotografii a obrázky nalepit na papír A4, zapsat pár jednoduchých vět o Vaší činnosti na zahrádce. Pokud někdo z Vás má možnost pozorovat sázení mladého stromku, zkuste udělat o této činnosti taky stručný popis s případnou kresbou či fotografií na papír A4. S rodiči resp. starými rodiči si udělejte vycházku do přírody a z vrbových proutků můžete vyrobit píšťalku nebo pomlázku. Jakékoli  změny v přírodě můžete vyfotit nebo nakreslit a nalepit na papír A4. Tyto aktivity realizujte dle Vašich možností a zájmů, nejsou povinné, mají splnit funkci poznávací a relaxační.
Náměty na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti zůstávají stejné z minulého týdne.
S pozdravem a přáním všeho dobrého třídní učitelka  Z.Krátká

Týden 23.-27.3.

Dobrý den, posílám rozpis cvičení pro práci doma z jednotlivých předmětů v týdnu od 23.3. – 27.3.2020:
............................................................................................................................................................................................................
ČTENÍ: - ve slabikáři str. 58-61 čtěte slova a text s písmenem G, g, F, f. Čtením h se zabývejte do konce tohoto týdne. Pracujete nejdříve se slovy ve sloupečcích, slabikujte s vytleskáváním, určujte počet slabik, dávejte důraz na správnou výslovnost G,g,F,f ve slovech a poté čtěte text na další straně. V textu ve slabikáři vyhledávejte G,g,F,f, kroužkujte pastelkou a vyslovujte nahlas, určujte pozici hlásek ve slovech (na začátku slova, uprostřed, na konci slova).
S textem pracujeme tak, že čteme po odsecích, čtení provádějte každý den, čtěte nahlas v časovém úseku 10-15 minut. Do konce tohoto týdne tedy procvičujte čtení dle mého popisu. Když zvládnete čtení textu, můžete dávat dětem k přečtenému textu otázky zaměřené na porozumění a děti tvoří ústně odpovědi celou větou. Můžete vybrat z textu slova s probranými písmeny G,F a napsat je dětem na lístečky tak, že přeházíte písmena např. U M G A a děti hádají slovo a napíšou je G U M A, můžete u této činnosti soutěžit. Můžete dětem zadat ústně slovo z textu a jejich úkolem bude toto slovo v textu najít a zakroužkovat.
Opět zdůrazňuji nutnost zařadit do výuky pohádku, veselou říkanku, hru, kresbu, krátkou dramatizaci, relaxační aktivity a pod.
............................................................................................................................................................................................................
PSANÍ: - písmeno G,g,F,f procvičujte v sešitě Zápasíme s tužkou (pište tužkou) na straně 25-26, předepište je dětem na pomocný papír a dle potřeby. V písance č. 3 napište inkoustovým perem postupně po částech do konce tohoto týdne předepsaná slova a věty na straně 21,22,23,24. Do sešitu č.512 s pomocnými linkami, který zakoupíte v každém obchodě se školními potřebami (Kaplice) nebo na pomocný papír s linkami předepište dětem 3-5 vět ze slabikáře a procvičujte psaní perem.
Opět zdůrazňuji potřebu zařazovat před psaním a v průběhu psaní krátká cvičení na uvolnění ruky s říkankou a dodržovat správné sezení a držení pera.
............................................................................................................................................................................................................
MATEMATIKA : Vzhledem k tomu, že počítáme již do 20,  zásadně používejte při počítání pojem desítka s tím, že děti již musí zrakem rozeznávat celou desítku (ne ji počítat na prstech po jedné) a zbylý počet nad deset můžou dopočítat po jedné resp. s využitím čísla 5 (jako na rukách).
V pracovním sešitě č.3 na straně č.21 najdete velký obrázek, který slouží jako názorná pomůcka pro zavedení vztahů o několik méně, o několik více. V každé poličce děti spočítají počet předmětů, zapíšou je číslem, porovnají, kde je méně a kde více a určí, o kolik je méně či více (porovnávají vždy dvě poličky se stejnými předměty – panáčci, kachničky, míčky, autíčka). Podobný výklad můžete udělat na kostkách, kuličkách či jiných drobných předmětech.
Na straně 22 vypracujte písemně dle zadání a popisu cvičení 1,2, 3,4 (slovní úlohy čtěte vždy postupně po odsecích, několikrát opakovaně od jejich zadání, znázornění, výpočtu až po odpověď, můžete si je znázornit na předmětech, zaměřte se na pochopení vztahu vyznačeného ve slovní úloze červenou), cvičení č.5 procvičujte ústně resp. na počítadle(kdo to ještě potřebuje), nebo písemně.
Na straně č. 23 vypracujte písemně dle návodu cvičení č. 1,6, cvičení 2,7 procvičujte ústně nebo písmeně, slovní úlohu č. 3,5 počítejte společně s vysvětlováním dle mých pokynů, slovní úlohu č. 4 vypočítají děti samostatně, pak ji dětem zkontrolujete a vyhodnotíte případné chyby.
Procvičování matematiky je taky vhodné spojit s hrou resp. soutěží na rychlé počítání zpaměti v první desítce. Je nutné pravidelně denně zpaměti procvičovat počítání numerických příkladů + - do 10 ale i do 20, vracejte se zpětně k příkladům v sešitě nebo můžete využít některý z programů na Internetu (informace jsem již posílala všem na E-žákovskou). K počítání do 20 využívejte názorné příklady- tabulky na straně 33 (desky sešitu).
............................................................................................................................................................................................................
PRVOUKA: Do nádoby s hlínou zasadíme semínka (fazole, hrách, řeřicha…) a pozorujeme jejich růst. Vysvětlíme dětem péči o rostlinky, případně jejich nároky na život (teplo, světlo, voda, kyslík, půda a živiny). Můžete ukázat dětem rozdíl v růstu rostlinky pěstované správně a rostlinky bez zajištění podmínek k jejich růstu (např. ve tmě, bez vody, v chladu).
Hustě vysetá semínka ječmene či pšenice do malého květináče můžete po jejich vyklíčení využít ke zhotovení velikonoční dekorace (posadíte do zeleného porostu v květináči zajíčka, kraslici, slepičku s kuřátky a pod.) Povedené dekorace můžete vyfotit a foto nalepit na formát A4 s případnou kresbou s velikonoční tematikou (dle fantazie dětí)  za účelem umístění  na nástěnce školy.
............................................................................................................................................................................................................
Náměty na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti můžete čerpat právě z prvouky (kresba či výroba jarní květiny, kraslice, zajíčka, slepičky, kuřátka apod.). Nezapomínejte na dostatek pohybu a pozorování v přírodě nebo cvičení s písničkou v domácím prostředí. Domácí vyučování dělejte zásadně s přestávkami, hravými a relaxačními aktivitami.
S pozdravem a přáním všeho dobrého třídní učitelka Z.Krátká

Týden 16.-20.3.

ČTENÍ:
V
e slabikáři str. 54-57 čtěte slova a text s písmenem Ch,ch. Čtením hlásky Ch, ch  se zabývejte do konce tohoto týdne. Pracujete nejdříve se slovy ve sloupečcích, slabikujte, dávejte důraz na správnou výslovnost Ch, ch  ve slovech a poté čtěte  text na další straně. Hláska ch se skládá ze dvou písmen, bude vhodné napsat  c , h  na kartičky  a skládat hlásku ch z kartiček, v textu ve slabikáři vyhledávejte ch, kroužkujte pastelkou a vyslovujte nahlas. S textem pracujeme tak, že čteme po odsecích, čtení provádějte každý den, čtěte nahlas v časovém úseku 10-15 minut. Do konce tohoto týdne tedy procvičujte čtení dle mého popisu. Je vhodné doplnit dětem domácí vyučování pohádkou, veselou říkankou (najdete je na internetu „říkanky s písmeny“, „logopedické říkanky“ apod.), říkanky můžete doplnit pohybem tzv. vyjádření vlastním tělem, pohádku si můžete s dětmi zahrát – zdramatizovat dle vlastní fantazie, k přečtenému textu pohádky můžete dávat hádanky resp. tvořit nové věty (zaměřeno na pozornost dítěte), každé učivo je možné aplikovat do běžných her jako je např. „člověče nezlob se“ , „na schovávanou“ a pod stačí trocha fantazie a tvořivosti, učivo lze procvičovat i na vycházce do přírody – postačí papír, tužka, lístečky s písmeny, slovy, příklady z matematiky. U malých dětí je hra ve výuce velice důležitá.
............................................................................................................................................................................................................
PSANÍ:

P
ísmeno Ch, ch předepište dětem na pomocný papír a nejdříve procvičujte dle potřeby. V písance č. 3  napište postupně po částech do konce tohoto týdne předepsaná slova a věty na straně 18-19, na straně 20 jsou věty napsané tiskacím písmem, děti je musí napsat psacím písmem. Do  sešitu č.512 s pomocnými linkami nebo na pomocný papír s linkami předepište dětem 3-5 vět ze slabikáře a procvičujte psaní perem. V průběhu psaní je potřeba zařazovat uvolňující cviky podle říkanek, které děti znají  ze školy, nebo můžete zařadit vlastní. Dbejte na správné sezení, držení pera a sklon sešitu (děti znají k tomu říkanku).
............................................................................................................................................................................................................
MATEMATIKA  - v pracovním sešitě č.3 vypracujte do konce tohoto týdne na  str. 17
cvičení 4,5,6 , cvičení 7 stačí udělat ústně. Na straně 18 vypracujte dle zadání cvičení 1,2, 4. Je důležité dětem metr ukázat a vysvětlit zkratku  „m“, případně provést měření doma.  Na straně 19 vypracujte cvičení 1,2,3,5,6, je vhodná i praktická ukázka měření. Na straně 20 vypracujte cvičení 1,3,5,6, cvičení 2, 4 stačí udělat ústně. Procvičování matematiky je taky vhodné spojit s hrou resp. soutěží na rychlé počítání zpaměti v první desítce.
............................................................................................................................................................................................................
Z prvouky písemné úkoly neposílám, stačí popovídat si s dětmi na téma „Jaro, jarní květiny, změny v přírodě na jaro, domácí zvířata a jejich mláďata, jarní hry, jarní práce –zahrada, pole, sad, zahrádka, Velikonoce, tradice a zvyky  apod.“

Náměty najdete i v publikaci „Poradím si s prvoukou“ a nejlepší je výuka v přírodě na vycházce spojená s pozorováním, resp. v praktických situacích doma na zahrádce, případně použít text pohádky s danou tématikou „Jaro“.
............................................................................................................................................................................................................

Na doplnění uvádím možnost pracovat s publikací „Poradím si s češtinou, matematikou a prvoukou“, kterou si většina zakoupila, vybírejte dětem cvičení podle doposud probraného učiva.

Dále doporučuji webové stránky: www.didakta.cz,  www.skolakov.cz , informace jak se dostanete na stránky zasílal rodičům i p.zástupce.
Česká televize bude v dopoledních hodinách vysílat pořad pro děti „Učítelka“.
Domácí vyučování dělejte zásadně s přestávkami, hravými  a relaxačními aktivitami.

Týden 11.-13.3.

ČTENÍ: - ve slabikáři čtěte slova a text s písmenem Ž, ž. Čtením hlásky Ž se zabývejte do konce tohoto týdne. Pracujete nejdříve se slovy ve sloupečcích, slabikujte, dávejte důraz na správnou výslovnost Ž ve slovech a poté čtěte text na další straně. S textem pracujeme tak, že čteme po odsecích, čtení provádějte každý den, čtěte nahlas v časovém úseku 10-15 minut. Hlásku Ž jsme již ve škole probrali v úterý, do konce tohoto týdne tedy procvičujte čtení dle mého popisu.

PSANÍ: - v písance č. 3 napište postupně po částech do konce tohoto týdne předepsaná slova a věty na straně 16-17. Písanky s pomocnými linkami, které jsou určeny na opisy ze slabikáře a psaní ve škole, mají děti bohužel ve škole a já už teď nemám možnost jim je dát. Bude nutné procvičovat ještě psaní i touto formou, protože písanka č. 3 nabízí k procvičování psaní málo textů. Nevím jak dlouho budeme doma, a proto bych doporučovala na toto psaní zakoupit sešit č.512 s pomocnými linkami (cena 6,-Kč), který zakoupíte v každém obchodě se školními potřebami (Kaplice). Do konce tohoto týdne než pořídíte nový sešit č.512 můžete psát na pomocný papír s linkami, který jsem dětem dávala na procvičování psaní s perem. Můžete si tento formát A4 rozmnožit (kdo máte možnost), nebo narýsovat řádky dle předlohy ve stanovené výšce na papír A4. Hlavně aby děti doma procvičovaly psaní, aby nezapomněly i to, co se doposud naučily. Doplňující psaní můžete udělat podle slabikáře, věty je nutné dětem předepsat. Výběr vět ze slabikáře na procvičování psaní do sešitu nebo na papír ponechám zatím na Vás. Stačí napsat denně 3 - 5 krátkých vět.


MATEMATIKA - v pracovním sešitě č.3 vypracujte do konce tohoto týdne na str. 16 cvičení č. 1,2 – cvičení máme již z části udělaná, procvičujte je doma s penězi (děti mají papírové makety peněz). U cvičení č. 3 na straně 16 je nutné dopočítat druhou polovinu příkladů resp. pouze zkontrolovat správnost řešení u těch dětí, které stihly příklady vypočítat ve škole. Dále vypočítejte na str. 16 příklad č.4, 5,6. Na straně č. 17 vypracujte slovní úlohu č. 1 a příklady č.2,3. Dlouhodobým úkolem na každý den zůstává procvičování sčítání a odčítání zpaměti v první desítce – tedy do 10 ( např. 5+4, 8-5). Pokud děti nezvládají sčítání, odčítání do 10 zpaměti, budou mít problémy s počítáním + - ve druhé desítce do 20 (např. 15+4, 18-5).


Děkuji Z.Krátka

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky