Aktuality -

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Aktuality

 


Od září 2018 nabízíme místo učitelky mateřské školy na pracovišti Pohorská Ves.
Bližší informace na reditel@zsbenesovnc.cz.


Třídní výlet prvňáků úterý 19. června
Program Tajemné kláštery v Českém Krumlově nabídl dětem období středověku. Vyzkoušely si oblečení pro rytíře i princezny, navštívily sklepní spižírnu, vyzkoušely si pokusy v alchymistické laboratoři i technické vynálezy Leonarda da Vinci, v půdních prostorách prošly stezkou odvahy a pohrály si se „středověkými“ hračkami. Foto zde.

Prvňáci byli na návštěvě u včelaře 13. června 2018
Nejdříve autobusem, pak pěšky kolem elektrárny a lesem do Soběnova. Během cesty borůvky, houby, spousta vůní a ptačího zpěvu, dětského štěbetání. A u včelaře medová odměna děti už ví, jak vypadá úl, kdo žije v úlu, že za žihadlo se včeličkám děkuje, co jsou  plásty a medomet, vyzkoušely si kuřák na včely, oblek pro včelaře, odvíčkovat plásty plné medu, natočit med do skleničky. Mlsání medu nebralo konce. Foto zde.

Projektový den - cyklista
Během celého školního roku se žáci ze čtvrté třídy v hodinách dopravní výchovy seznamovali s pravidly a dopravními značkami pro cyklisty. Všem dětem je deset let a mohou jezdit na kole  po silnici bez doprovodu dospělé osoby. Proto jsme v druhé polovině černa uspořádali projektový den na téma „Dopravní výchova
cyklista.“ Nejdříve jsme si ověřili na interaktivní tabuli své teoretické znalosti, napsali test a pak jsme vyrazili na dopravní hřiště. Tam si každý žák několikrát projel trasu s křižovatkami a dopravními značkami.  Na závěr všichni předvedli, jestli umí projet slalom bez jediné chybičky. Ještě nás čeká kreslení správně vybaveného jízdního kola. Dopoledne bylo zajímavé, poučné a zároveň i zábavné. Foto zde.

Výlet k Soběnovské přehradě
Jak vypadá řeka Černá v okolí Benešova  prvňáci věděli. Proto jsme se autobusem vypravili pozorovat řeku v okolí  Soběnovské přehrady. Cestou děti měřily délku klády, počítaly letokruhy, zkoušely házet žabky, brodily řeku, u lezecké skály se zříceninou hradu Sokolčí posvačily a okolí vyzdobily stavbičkami z přírodnin. Foto zde.

Den dětí
Takhle děti z 1. třídy oslavily ve škole svůj svátek. Foto zde.

Pasování na čtenáře
V úterý 5. června pozvala paní knihovnice prvňáky do knihovny. Připravila pro ně výstavku knížek vhodných pro začínající čtenáře. Děti jí předvedly, jak umí číst. Slavnostně pak byly pasovány na čtenáře. V upomínku na tento slavnostní okamžik dostaly pamětní list a knížku. Foto zde.

29. května se vypravili žáci z 2. a 4. třídy na školní výlet do Českého Krumlova. Nejdříve jsme zajeli do psího útulku, kde jsme se dozvěděli, jak se sem psi a kočky dostávají. Prohlédli jsme si výběhy, ve kterých tato zvířata žijí a nakrmili piškoty, které jsme dovezli. Naše další cesta vedla do centra Českého Krumlova muzea voskových figurín. Zde jsme prošli celé muzeum známých osobností od historie až po současnost. Děti nejvíce zaujaly postavy známých zpěváků. Závěrem našeho výletu zbyl i čas na dobrou zmrzlinu a nákup suvenýrů. Foto zde.

PRVŇÁCI UŽ VÍ, KDO JE TO MUSHER
Na konci dubna jsme navštívili pana Ochozku, bývalého závodníka se psím spřežením, který chová aljašské a sibiřské husky. Dozvěděli jsme se od něj spoustu zajímavostí, prohlédli a pohladili si jeho psy.  Během cesty jsme pozorovali jarní přírodu, zastavili jsme se u velkého mraveniště, počítali jsme letokruhy na pokácených stromech, s paní učitelkou B. Michlovou jsme určovali kvetoucí byliny. Foto zde.

V pátek 20.4.2018 proběhl zápis do 1.ročníku ZŠ. Foto zde.

Na návštěvě u hasičů
V pátek 13. dubna, v rámci  Dne požární bezpečnosti, hasiči pozvali děti z MŠ a 1.třídy na prohlídku hasičské zbrojnice. S dětmi si popovídali o tom, kde a jak hasiči pomáhají, jak se přivolává pomoc, ukázali jim vozidla, vybavení a ochranné pomůcky, jež využívají při své práci. Děti si na chvíli zahrály na hasiče -  převlékly se do  hasičského oblečení, posadily se do kabin hasičských aut a vyzkoušely si, jak se stříká z vodního děla. Foto zde.

Prvňáci na dopravním hřišti
Ve středu 11. dubna se prvňáci přesunuli ze třídy na dopravní hřiště. Seznámili se s dopravními značkami i předpisy pro chodce a cyklisty a s povinným vybavením kola. Vyzkoušeli si bezpečnou jízdu na kolech a koloběžkách i ohleduplné chování cyklistů k chodcům a naopak. Foto zde.

Aprílové dovádění v 1. třídě
Ve středu 4. dubna si prvňáci dodatečně užili apríla
oblečení naruby, vtipné doplňky, psaní a čtení pozpátku, vymýšlení aprílových žertů, příběhů, obrázků i zábavné počítání naplnily třídu smíchem a aprílovou náladou. Foto zde.


V záložce
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU,DOKUMENTY jsou ke stažení dokumenty potřebné k zápisu dětí do MŠ a ZŠ.

Exkurze do ergoterapeutické dílny Domeček v Trhových Svinech dne 28.3.2018 umožnila dětem 3.třídy shlédnout zpracování keramické hlíny jako suroviny až do podoby finálního výrobku. Děti mohly prostřednictvím zážitku a vlastního tvoření výrobku z hlíny prožít zajímavou formou zhotovení celého výrobku, viděly celou organizaci výroby v dílně, sledovaly pracovní postup, povrchovou úpravu barvením a vypálení v peci. Ptáček v hnízdě z keramiky jako symbol jara navodil dětem tu správnou atmosféru na velikonoční prázdniny, po vypálení v peci si odnesou své výrobky domů. Krátkou přestávku jsme strávili v parku na lavičce, kde svačina  po namáhavé práci znamenitě chutnala.  Na závěr si zakoupili upomínkové předměty z keramiky pro své nejbližší.
Název ergoterapie vychází z řeckého ergon „práce" a therapia „léčení". Ergoterapie je léčebná metoda, dříve se označovala jako léčba prací. Vychází z předpokladu, že si člověk může zlepšit své zdraví a tím i kvalitu života a to aktivním zapojením do činností, které jsou pro něj významné a smysluplné. Zároveň tyto aktivity podporují tělesné i psychické funkce. Podporuje maximální možnou participaci jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti. Foto zde.

V pondělí  5.3. vyrazila 6. třída do Klášterů Český Krumlov. Domluvili jsme si návštěvu knihařské dílny, součástí našeho programu byl i program Minorité a klarisky, kterým jsme začali. Program byl naučný a k překvapení mnohých i velice zábavný. Ve skriptoriu kláštera jsme se seznámili s knihtiskem, vytiskli si pohlednici, zkusili namalovat iniciálu a jako třešničku na dortu si děti mohly vyzkoušet dobové kostýmy. V knihařské dílně si každý vyrobil svou knížečku, kterou si odnesl domů. A protože naše paní průvodkyně naznala, že děti byly velice hodné a aktivní, jako bonus jsme byli pozváni „do nebe“ na výstavu Anděl páně 2.! Foto zde.

Před velikonočním prázdninovým volnem  dne 27.3.2018 žáci 3.třídy prožili zajímavý projektový den na téma Březen měsíc knihy.  Pro žáky byly  připraveny zajímavé úkoly, které mají pozitivně motivovat všechny ke kladnému vztahu ke knize a literatuře. Cílem projektového dne bylo hravou formou přiblížit dětem práci s textem a dětskou literaturou  - Karla Čapka, Josefa Lady, Boženy Němcové, Josefa Kožíška  atd.  Na základě přečteného textu pokusit  se o  vytvoření vlastního textu  formou dokončení příběhu dle fantazie dětí. Vytvořit dějové vyprávění  k ilustraci J.Lady. Obrázky Josefa Lady se staly  námětem pro literární tvorbu. Žáci  podle Ladova obrázku vymýšleli zcela nový příběh. Zahrát si na ilustrátora na základě přečteného příběhu vytvořit kresbu,ilustraci.  Rozšířit si poznatky ze života K.Čapka, J.Lady, B.Němcové, J.Kožíška.  Nejlepší  řešitelé kvízových otázek byli odměněni  malými věcnými cenami a knihou.
Součástí projektového dne bylo představení oblíbené knihy. Na malou výstavku si děti přinesly knihy a pohádky jako Povídání o pejskovi a kočičce, O chytré kmotře lišce, Ladovy pohádky, Dášenka, čili život štěněte, České pohádky, O kocourku Mikešovi  a spousta dalších. Jsme rádi, že se s krásnými literárními tituly setkali  a zájem o literaturu v dětech  budeme  podporovat dál.
Během dne panovala příjemná pracovní atmosféra, vznikly pěkné práce. Foto zde.

Březen měsíc knihy v 1.třídě
V úterý 6. března se prvňáci vypravili za knížkami do místní knihovny. Paní knihovnice pro ně připravila program plný rýmů a básniček pro děti. Malí čtenáři si pak listovali v knížkách, četli si verše a hledali rýmy. V úterý 27. března ve třídě proběhla čtenářská dílna. Děti si navzájem představily knížky, které doma čtou, pak si ve třídě našly svůj čtenářský koutek a pokračovaly v četbě své knihy. Ve skupinkách si o přečteném popovídaly a o knížce si udělaly krátký zápis do sešitu, připojily i vlastní ilustraci. Foto zde.

Březen je „ Měsíc knihy“. Proto i téma projektového dne dětí ze čtvrté třídy bylo „ Čtu, čteš, čteme“.
Nejdříve si každý žák vyluštil křížovku a z tajenky poznal, proč máme projektový den o čtení a knihách. Následovala práce ve skupinách, kdy děti třídily knihy podle témat, věku dětí, nakreslily ilustraci ke knize a vymyslely podle zadaných slov krátkou básničku. Ve druhé části projektového dne vyprávěly o knihách, které přečetly a donesly spolužákům ukázat. Závěrem dopoledne jsme shlédli krátkou ukázku z audioknihy O pejskovi a kočičce. Foto zde.

PRVŇÁCI VYRAZILI ZA JAREM DO PŘÍRODY
V pátek 23. března se prvňáci vydali do přírody
hledali známky jara, ale na řece objevili i ledové ozdoby končící zimy, ze suché trávy a klacíků si vyrobili bohyni zimy Morenu a pak ji vhodili do řeky, sbírali semínka rostlin, nakreslili a skákali panáka, zahráli si pohybové hry. Foto zde.

Karneval v 1. třídě
V pátek 9. února se v 1. třídě objevili oslík, kočka, spiderman, princezny, kouzelnice a další masky. Děti své masky představily, zatančily si se stuhami, balónky, zkusily i ptačí tanec, karnevalové masky zapsaly do svého deníčku, započítaly si při kuželkách a házení na terč. Foto zde.

Hrátky na sněhu

Poslední dny před vánočními prázdninami strávili druháčci venku v přírodě. Ve čtvrtek 21.12. strávili dvě hodiny na kopci a užívali si čerstvého sněhu a bobování, následující den se vydali spolu se čtvrťáky s krmením pro lesní zvěř do lesa. Plni očekávání z blížících se Vánoc se všichni těšili na prázdniny. Foto zde.

Žáci naší školy sehráli v prosinci hned tři florbalové soutěže. Ve středu 13.12. se zúčastnili starší žáci okrskového kola. V něm obsadili 2. místo a zajistili si tak postup do okresního finále. V okresním finále pak 21.12. vybojovali krásné 2. místo. Po celý turnaj odváděli úžasné výkony a zaslouží si poděkování. Nesmíme zapomenout ani na mladší žáky, kteří v okresním kole obsadili velmi pěkné 5. místo.

Ve čtvrtek 14.12. proběhl ve škole za hojné účasti rodičů a veřejnosti tradiční vánoční jarmark výrobků našich žáků. Po jeho ukončení jsme si všichni zazpívali u stromečku několik koled a popřáli si klid a pohodu do následujících vánočních dnů. Foto zde.

Prvňáci si užívají zimu
V úterý 5. prosince přišly děti převlečené za andílky a čertíky
ti je provázeli během celého vyučování. A hned ve středu si děti zimy užívaly na svahu koulování, bobování, sáňkování. Foto zde.

Voňavý advent
4. prosince žáci z 2., 4. a 5. třídy přijeli do Českého Krumlova, aby zde prožili vánoční náladu. V prostředí starobylého kláštera se dozvěděli, jak vypadal advent v dřívějších dobách, jaké svátky a zvyky naši předkové dodržovali. Nebylo to však jen povídání, vše si děti vyzkoušely- pouštěly po vodě lodičky ze skořápek ořechů, poznávaly vánoční koření, krájely jablka, zapalovaly svíčky na adventním věnci, dozvěděly se, proč chodí Mikuláš, jak se dodržoval svátek Lucie a Ambrože. Adventní náladu dokreslila samotná vánoční výroba svíčky ze včelího vosku. Foto zde.

Divadelní dílna v 1. třídě
V pátek 1. prosince proběhla v 1. třídě hudebně-divadelní dílna Jihočeského divadla s ukázkami loutkohry s velkými marionetami a s hudebním doprovodem na violoncello. Děti se zapojily do pohádky DLOUZÍ, ŠIROCÍ A BYSTROZRACÍ  - vytahovaly se, aby byly vysoké jako jedle, rozbíjely pohledem skálu či pomáhaly vypít moře. Foto zde.

Listopadová ŠKOLA V PŘÍRODĚ
V úterý 28.11. prvňáci vyměnili školní lavice za les. Prozkoumali terén podél řeky Černé, zastavili se u pstruhárny a čističky odpadních vod, pozorovali, jak se příroda připravuje na zimu. Vyzkoušeli si, jak by přenesli raněného, ošetřili drobná poranění. K svačině si na ohni opekli buřtíky i jablka, a pak z přírodnin vytvořili domečky a skřítky. Anička našla svůj ztracený kruh. Foto zde.

PRVŇÁCI JAKO DIVÁCI
V pátek 10. 11. 2017 děti z 1.třídy zhlédly představení divadla „U Ententýka“ o zvířátkách. Děti se zapojily zpěvem i  pohybem do programu plného písniček a zábavy. Foto zde.

1. ČTENÁŘSKÁ DÍLNA A NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
Začátkem listopadu si děti z 1.třídy přinesly do školy svoji oblíbenou knížku. I když ještě neuměly číst, dokázaly svou knížku představit kamarádům a pak si své knížky ve skupinkách prohlížely a povídaly si o nich.
Na čtenářskou dílnu navázala návštěva knihovny. Paní knihovnice seznámila děti s prostory knihovny, popovídala si s nimi o knížkách, které mají rády, a některé jim připravila k prohlédnutí
děti v nich se zájmem listovaly, lákaly je nejen ilustrace, ale hledaly i známá písmenka a četly slova. V závěru jim paní knihovnice přečetla pohádku z knížky Teta to plete. Děti se už těší na další návštěvu knihovny. Foto zde.

PUTOVÁNÍ ZA BOHATSTVÍM
14. listopadu se pětičlenný tým z deváté třídy zúčastnil hry zaměřené na znalosti a dovednosti v oblasti finanční gramotnosti, kterou pořádala kaplická střední škola. Jelikož se našim borcům podařilo vyhrát, nezbývá než E. Pánkové, N. Staňkové, M. Stiskalové, A. Vrbové a Š. Tomečkovi pogratulovat!

Projektový den 3. třídy
Cílem projektového dne 3. ročníku „S mapou a kompasem", který se uskutečnil 25.10.2017,  bylo hravou formou přiblížit dětem práci s mapou a buzolou, prověřit své teoretické znalosti z vyučování praktickou formou  přímo v terénu. Děti  získaly především praktické zkušenosti s orientací v přírodě bez mapy, ale i s mapou a buzolou. Vycházka do přírody a pozorování přírodních orientačních znaků byly pro děti zážitkem. Projektový den byl po obsahové stránce plně propojen s předmětem Prvouka. Děti soutěžily ve skupinách, pracovaly s turistickou mapou, zakreslovaly směr pochodu do turistické mapy, odhadovaly vzdálenost a délku trasy, určovaly významné objekty a orientační body, zkoumaly letokruhy, mraveniště, mechy a lišejníky, vyhledávaly turistické značky na mapě i v terénu. Cesta nám dobře ubíhala s písničkou „Kolik je na světě moří“ a na Zaječím vrchu svačina po dobrém výkonu znamenitě chutnala. Foto zde.

Projektový den 4. třída Ekosystém les
V měsíci říjnu jsme se začali v přírodovědě učit vše o lese. Proto jsme s dětmi naplánovali projektové vyučování v přírodě, kde jsme prakticky poznávali jednotlivá rostlinná patra lesa, vlastnosti rostlin, měřili kořeny stromů, podle šišek poznávali stromy a pozorovali živočichy, kteří žijí v lese. Z poznámek, které si děti během dne dělaly, pak ve škole vypracovaly projektové listy. Foto zde.

Pozimní zahrádka
Žáci 5.třídy připravili pro své spolužáky výstavu pod názvem „Podzimní zahrádka“. Do školy přinesli spoustu podzimních plodů ze své zahrádky a dozdobili ji výrobky z kaštanů. Vše prezentovali na I.stupni naší ZŠ. Práce je velmi bavila a moc se jim povedla. Foto zde.

Výprava prvňáků na Zaječí vrch
V úterý 26.9.2017 jsme ráno vyrazili po naučné stezce na pěší výlet na Zaječí vrch. Přálo nám teplé počasí a my si cestou užili spoustu zábavy - pozorovali jsme podzimní přírodu, sbírali a počítali kaštany a žaludy, měřili obvod kmenů stromů, ochutnávali jeřabiny, házeli šiškami na cíl, psali svá jména pomocí klacíků a kamínků, sestavovali písmenka, stavěli domečky z přírodnin, zkoušeli frotáž kůry stromů, zahráli si hry,třeba na dravce a myši. Z vyhlídky pod Zaječím vrchem, kde jsme svačili, jsme pozorovali Benešov, okolní krajinu a v dálce jsme viděli i Kleť. „Škola v přírodě“ se nám líbila, už se těšíme na další. Foto zde.

V pátek 30.6.2017 jsme se všichni společně rozloučili nejen se starým školním rokem, ale i s našimi deváťáky. Přejeme jim mnoho úspěchů na jejich cestě životem. Foto zde.

Výlet sedmé třídy do České Kanady 26. až 27. června 2017
Na konci června jsme se sedmáky vyrazili objevovat nám neznámá místa naší vlasti. Tentokrát do oblasti Novobysřicka a Slavonicka. Výlet započal v pondělí brzy ráno v Benešově, odkud jsme vyrazili přes Kaplici, České Budějovice a Jindřichův Hradec do vytouženého cíle. S pěti přestupy, různými dopravními prostředky, ale dorazili. Nejzajímavější byla úzkokolejná železnice z Hradce do Hůrek. Pondělí bylo hlavně ve znamení pochodu Hůrky Staré Město pod Landštejnem, dohromady asi 11 kilometrů. Ubytování v chatičkách se nám líbilo, stejně jako přírodní koupaliště a lanové centrum. Třešničkou na dortu byl vynikající kuřecí řízeček s bramborem. V úterý jsme startovali opět časně ráno, abychom stihli co nejvíce zažít Jindřichův Hradec. Zde jsme vystoupali na vyhlídkovou věž a navštívili nádvoří místního zámku. Na zpáteční cestě nás čekala ještě zastávka na oběd v Mercury centru. Domů jsme dorazili v úterý odpoledne, značně znaveni, ale živí a zdraví J. Foto zde.

Před koncem školního roku proběhl také výlet přípravné třídy (foto zde) a 4. třídy (foto zde).

Školní rok jako obvykle ukončí každá třída školním výletem. Druháci navštívili zámek v Borovanech, kde měli možnost shlédnout činoherní pohádku Zlaté vlásky. Z představení si děti odnesly poučení, že pouze zlaté vlásky na krásné princezně nestačí k tomu, aby se vdávala a našla svého prince. V ZOO Dvorec děti viděly  nejen krále zvířecí říše, ale taky ty nejmenší a bezbranné. Domů si odnesly mnoho krásných zážitků a upomínkové předměty pro sebe i své nejbližší. Foto zde.

Malá jarní pohádka žáků 2. třídy se hrála pro děti Mateřské školy v Benešově nad Černou. Děti pozorně sledovaly děj zpívané pohádky.  Ta zaujala malé děti zejména svým poučným obsahem o vzájemné pomoci a odpouštění. O tom, jak kozlík vyseděl  ptáčka z kropenatého vajíčka si  povídaly i po představení. Herci žáci druhé třídy byli za svůj výkon odměněni hlasitým potleskem. Foto zde.

Dopravní výchova
8.6.2016 proběhla v 5.třídě  dopravní výchova pod názvem
„Bezpečně na jízdním kole.“ Žáci si v rámci projektu prohloubili znalosti o bezpečném chování v silničním provozu, osvojili si pravidla pro chodce a cyklisty, na dopravním hřišti řešili různé dopravní situace, plnili zadané úkoly a rozeznávali dopravní značky. Splněné úkoly a fotografie pak prezentovali na nástěnkách a projektový den společně zhodnotili. Foto zde.

Školní výlet 1. a 3. třídy

V úterý 13.6. se děti z první a třetí třídy vydaly na turistický školní výlet. Cílem výletu bylo město Nové Hrady, avšak předcházelo mu mnoho zajímavých míst. Začátek našeho putování odstartoval nedaleko vesničky Humenice, pokračovali jsme přes Humenickou vodní nádrž k tvrzi Cuknštejn, prošli Terčino údolí se zastávkou u památného stromu, Modrého domu a vodopádu, vyšplhali z posledních sil kopec do Nových Hradů, tam se odměnili výbornou zmrzlinou, prohlédli si nádvoří hradu, nakoupili nějaké maličkosti na památku a plni zážitků odjížděli příjemně unaveni domů. Foto zde.


V úterý 6. června prožily děti ze třetí třídy projektový den na téma „Příroda okolí  Benešova nad Černou“. Během dopoledne šly kolem řeky a lesem, kde poznávaly nejen zajímavosti z oblasti přírody, ale také stavby spojené s místním životem v dřívějších dobách. Nejvíc děti zaujal svou mohutností památkově chráněný strom modřín. Ve druhé části dopoledního projektu vypracovávaly ve skupinách testy, luštily hádanky a rébusy. Na závěr ještě ve škole malovaly obrázky ze svých dopoledních zážitků. Foto zde.

V rámci projektu s názvem Region Novohradsko, navštívili v květnu žáci 4. třídy muzeum Novohradských hor Sýpku v Horní Stropnici. Průvodkyně muzea měla pro děti připravený bohatý program, během kterého se žáci rozhodně nenudili. Upekli si voňavou housku podle tradiční novohradské receptury, vyzkoušeli si bosochodku, viděli autentické zemědělské stroje, oživlé klasy, kouřící milíře a nakonec vystoupali na rozhlednu (nikdo naštěstí nespadl). Počasí nám přálo a všem se exkurze líbila. Foto zde.

Ve dnech 30.5. a 31.5.2017 se žáci naší školy zúčastnili okresní atletické olympiády v Kaplici. V různých disciplínách poměřili své sportovní výkony s ostatními školami. Žáci 1. stupně se umístili na krásném 6. místě z 12 zúčastněných škol. Karolína Šulková ze 3. třídy získala 1. místo v hodu kriketovým míčkem a Adéla Kvasníková z 5. třídy obsadila 2. místo rovněž v hodu kriketovým míčkem. Žáci 2. stupně se umístili na místě 8. z celkového počtu 12 zúčastněných škol. Všem závodníkům děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy i obce. Foto zde.

OVOV okresní kolo v Kaplici 24.4.2017  
Výsledky: 1. místo Tereza Gubaniová
postup do krajského  kola (Tábor 22.5.2017), 2.místo Vojtěch Tomečka postup do krajského kola (Tábor -22.5.2017). Celkové hodnocení školy: 4.místo z 9 zúčastněných škol. Velká gratulace všem sportovcům. Foto zde.

V pátek 19.5.2017 se žáci 5.třídy, kteří úspěšně prošli školním kolem matematické soutěže Pythagoriáda, zúčastnili kola okresního. Na účastníky z celého krumlovského okresu čekalo 15 náročných úloh vycházejících ze znalostí matematiky odpovídajícího ročníku ZŠ a víceletého gymnázia. Věřili jsme alespoň v jeden úspěch. Umístit se do třetího místa. Realita překvapila i nás. Dva žáci naší školy - Štěpánka Čermáková a Matouš Sedláček - v okresním kole společně zvítězili. Oba získali 13 bodů. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy v oblasti, ve které vítězství není snadné. Musí být podpořeno zájmem a celoroční poctivou přípravou :-)

Ve středu 10. května jsme zorganizovali pro 6. – 9. třídu exkurzi do rakouského koncentračního tábora Mauthausen. Problematiku holocaustu a II. světové války probíráme jak v dějepise, tak v literatuře, ale už si jistě nedovedeme úplně představit, jaká zvěrstva byla nacisty páchána. Památník v Mauthausenu, který je mimochodem velmi dobře organizovaný a přístupný s audioprůvodcem téměř volně, nám pomohl lépe pochopit, co to vlastně holocaust byl. Prošli jsme si celý tábor, od baráků, kuchyně, sklepení, zázemí SS, až po pietní místa, kam se odvážel popel, a také plynovou komoru a pece. Říct, že se nám v koncentračním táboře líbilo, jistě není správné slovo, rozhodně to však byl pro všechny, včetně učitelů, velmi silný zážitek. Foto zde.

Hudební úspěchy!
V měsíci březnu a dubnu se Štěpánka Čermáková a Baruška Knížková pod vedením paní učitelky Mgr. Barbory Langové zúčastnily pěveckých soutěží Jihočeský zvonek a Zvonek z Novohradských hor. V okresním kole Jihočeského zvonku a oblastním kole Zvonku z Novohradských hor se Baruška Knížková umístila na úžasném druhém místě, Štěpánka Čermáková obě soutěže vyhrála. V Jihočeském zvonku byla navíc vybrána mezi pět nejlepších zpěváků celé soutěže (1. - 9. tř.) a postoupila do krajského kola, které se konalo ve Strakonicích. Obrovským úspěchem bylo získání Zlatého pásma (1. místo)! Foto zde.

Exkurze Továrna TPCA Kolín
27. dubna navštívili žáci osmé a deváté třídy továrnu na výrobu malých automobilů v Ovčárech u Kolína. Prohlídka továrny byla velmi poutavá a sofistikovaně uspořádaná, včetně krátké projekce, audio průvodce a projížďky elektrickým vláčkem po provozech lisovny, svařovny a montovny. Při zpáteční cestě jsme se zastavili u hradu Český Šternberk. Foto zde.

MATEMATICKÝ KLOKAN
17. března se zájemci z řad našich žáků zúčastnili dalšího ročníku mezinárodní matematické soutěže. Čekala na ně dvacítka úkolů různé obtížnosti, na jejíž splnění měli 60 minut.
Je potěšující, že se někteří naši žáci neztratili v rámci celého krumlovského okresu. Naší nejlepší řešitelkou se stala Štěpánka Čermáková (5.tř.), která se svými 104 body obsadila v okrese dělené 4.-5.místo. Další dva páťáci také dopadli výborně. Matouš  Sedláček se se ziskem 91 bodů zařadil na dělené 26.-31. místo a Barbora Knížková s 85 body na 43.-47. místo. V okresním kole v jejich kategorii soutěžilo celkem 654 žáků.

Matematický klokan je m
ezinárodně koordinovaná soutěž. Byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační centrum je v Paříži. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen mezi soutěže kategorie A.

Žáci 2. třídy hravou formou procvičovali poznatky z prvouky na téma Jaro.  Projektový den začal ve třídě motivační pohádkou Malá jarní pohádka, kterou jsme zdramatizovali. Přečetli jsme si příběhy o Vrběnce, Vrbová víla a Dřevěná kytice, které sloužily jako výchozí text pro vypracování kvízových otázek cestou lesem.
Poté jsme se vydali na vycházku do přírody. Děti cestou soutěžily ve skupinách, poznávaly jarní květiny, sbíraly přírodniny, pozorovaly změny v jarní přírodě, vypracovávaly kvízové otázky, třídily obrázky ptáků a cestou do areálu letního tábora Třebíčko si zazpívaly písničky o jaru z Malé jarní pohádky. Na hřišti letního tábora jsme si zahráli hry Na zahradníka, Na louku, Na kukačku, Jaký je to míč. V hodinách výtvarné výchovy jsme vyrobili košíček plný barevných kraslic a v hodině pracovních činností věneček z jarních květů.
Projekt byl po obsahové stránce propojen s předmětem český jazyk, prvouka, výtvarná výchova, pracovní činnosti a hudební výchova. Výstupy z projektového vyučování byly zpracovány přehlednou formou a využity na nástěnce naší školy a třídy. Foto zde.

31. března 2017 se žáci naší školy zúčastnili tradičních Bujanovských koláčových běhů, kde sklidili velmi pěkné úspěchy.  Krásné 1. místo vybojovala Tereza Gubaniová, Adéla Kvasníková a Šimon Tomečka se umístili na 2.místě a bramborovou medaili si odvezli Antonín Danihel a Karolína Šulková. Všem, kteří reprezentovali naši školu, náleží velká gratulace a poděkování. Foto zde.

31. 3. Memento dramatizace příběhu o narkomanech
Divadelní představení na náměty knihy Radka Johna „Memento" pro žáky druhého stupně naší školy odehrál herec umělecké agentury Rajcha. Děj popisoval život narkomana ve všech stádiích závislosti již od první zkušenosti s drogou až po hrozivé následky a zmařený život. Příběh žáky zjevně náležitě zasáhl.

Divadélko pro školy Hradec Králové 21. března
Divadelní představení s názvem Legenda V+W aneb Příběh Osvobozeného divadla je souborem ukázek nejslavnějších divadelních her autorů Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Ve více než šedesáti minutách přiblížili herci našim žákům nejzásadnější okamžiky života i kariéry těchto mistrů českého humoru. Odborný výklad doplnili chronologicky řazenými úryvky dialogů a písní, dokumentující rozsah a význam tvorby Osvobozeného divadla a jeho vliv na vývoj českého divadla 20. století. Žáci druhého stupně naší ZŠ jistě zachytili prvky satiry. Ti, kterým se to nepodařilo, se alespoň náramně pobavili…
Od stejných autorů shlédli žáci prvního stupně Africkou pohádku. V ní se děti zábavnou formou seznámili s významným českým cestovatelem Emilem Holubem a jeho setkáním s tamními divokými zvířaty. Všichni žáci i učitelé ocenili obě vystoupení jako velmi poutavá a umělecky vysoce vydařená svým obsahem i hereckými výkony. Foto zde.


„Veselé zoubky“ v 1. třídě

Před jarními prázdninami proběhl v první třídě výukový program „Veselé zoubky“. Děti se zábavnou formou dozvěděly mnoho nového o našem chrupu, jak pečovat správně o zoubky, jak je správně čistit, jak předcházet vzniku zubního kazu apod. Spolu s bojácným Hurvínkem, který děti celým výukovým programem provázel, překonaly strach z návštěvy zubaře a přislíbily lepší péči o své zoubky. Odměnou pro všechny byl balíček plný užitečných pomocníků: dětský zubní kartáček, zubní pasta, žvýkačky a přesýpací hodiny, díky kterým si své čištění mohou děti hravě změřit. Foto zde.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky