Historie -

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Historie

Podobně jako jinde byla i v Benešově nad Černou po zřízení kostela a fary a urovnání církevních poměrů založena škola. Zpočátku zde vyučoval farář nebo kaplan. Vyučovalo se náboženství, čtení a psaní. První přesnější zprávy pochází až z roku 1597, kdy se zde vyučovalo podle reforem kaplického faráře a známého pedagoga P. Ferdinanda Kindermanna.
Díky těmto reformám se škola zlepšila na takovou úroveň, že až do roku 1860 nesla název "Musterschule" (tj. vzorová škola). To přispělo ke zvýšení zájmu o školu. A poněvadž rozsah školní obce byl velký a počet školních dětí rok od roku rostl (vedle dosavadních osad Benešov, Klení, Valteřov, Jindřichov, Polžov, Kuří, Hartunkov byly přičleněny ještě osady Ličov, Velké Skaliny a Dluhoště), došlo v roce 1811 k otevření druhé postupné třídy, avšak postupem doby byly i tyto dvě třídy přeplněny. Při požáru v roce 1849 shořela na škole střecha a na dvoře dřevěná kolna na dříví. Další, třetí třída, byla povolena v roce 1858 a umístěna v domě č.p. 134 za roční nájem 66 zl.r.m. Čtvrtá třída byla otevřena v roce 1861 a útočiště našla v domě č.p. 77. Další třídy rychle následovaly; v roce 1876 byla zřízena pátá a v roce 1880 šestá třída.

Kvůli velkému počtu tříd a velkému nájmu za každou z nich, bylo rozhodnuto v roce 1885 postavit novou školní budovu, která by odpovídala potřebě doby a předpisům o školních budovách. Stavbu provedl stavitel Gotthardt za 40 218 zl. 32 kr. na náměstí na místě domů č.p. 86 a 87. Budova byla dvoupatrová, měla 8 učeben, kabinety, kancelář, tělocvičnu a byty ředitele školy a školníka; náležela tak k nejlepším školním budovám na okrese. V roce 1887, kdy zažila škola svůj největší rozmach, ji navštěvovalo 634 dětí a měla 10 tříd. Avšak v roce 1938 má jen 230 dětí a 7 tříd, k tak velkému poklesu dochází. Protože školu navštěvovali zejména německé děti, dožadovali se benešovští obyvatelé české školy.
V roce 1920 se jí dočkali a ředitelem se stal Karel Kozlík. Nová škola byla umístěna ve staré budově německé školy. V roce 1924 se rozšířila o druhou třídu a v roce 1928 o školu mateřskou. Postupem času byly pro školu zakoupeny ještě dva sousední domky. V roce 1936 byla zřízena i česká škola měšťanská, která našla umístění v prvním patře hostince na náměstí. Třídy byly umístěny na různých místech v obci. Z toho důvodu byla dne 6.června 1938 postavena nová školní budova, ta měla dostatek učeben a plně vyhovovala. V roce 1939 bylo díky druhé světové válce odtrženo české pohraničí a provoz české školy byl uzavřen. V letech 1940 - 1945 sloužila budova jako doléčovací ústav pro německé vojáky a v roce 1945 v ní byli ubytováni ruští vojáci.
V listopadu 1945 byl po nutných opravách a dovybavení znovu zahájen provoz školy, kdy v padesátých letech školu navštěvovalo až 700 žáků. Budova dnešní mateřské školy sloužila dříve jako internát pro přespolní.
V šedesátých a sedmdesátých letech se počet žáků navštěvujících školu pohyboval okolo 450.

Pozn.: čerpáno z Archivu v Českém Krumlově
Vypracovali žáci 9.tř. - Jan Interholz, Jitka Morongová, Tereza Morongová, Tomáš Štrbačka - březen 2006

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky