ochrana os.údajů -

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

ochrana os.údajů

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Černou, Benešov nad Černou 100, 382 82,  IČ 00583766 (dále jen „škola“) jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (bod 3).

1. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

 • datové schránky, ID DS: zwm5w6t

 • emailem na adrese reditel@zsbenesovnc.cz

 • poštou na adrese ZŠ a MŠ Benešov nad Černou, Benešov nad Černou 100, 382 82.


Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

2. Jmenovaným pověřencem pro školu je:
   Řezníček & Co. s.r.o., advokátní kancelář
   JUDr. David Řezníček, LL.M., Ph.D.
   U Černé věže 66/3, 370 01 České Budějovice
   ID datové schránky: 64aumnh
   e-mail:
recepce@reznicek.com
   telefon: +420 386 323 247.

3. Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

 • jméno a příjmení

 • rodné číslo (popř. datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno)

 • státní občanství

 • místo narození

 • místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky

 • údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání

 • datum zahájení vzdělávání ve škole

 • údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole

 • vyučovací jazyk

 • údaje o znevýhodnění žáka

 • údaje o mimořádném nadání žáka

 • údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení

 • údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

 • datum ukončení vzdělávání ve škole.


Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány při vedení následujících agend:

 • přijetí ke vzdělávání, odklady školní docházky, sdělení o vzdělávání v cizině (školský zákon)

 • evidence úrazů v knize úrazů (školský zákon, vyhláška č. 64/2005 Sb.)

 • vedení záznamů v třídní knize (školský zákon)

 • žádosti o přestup (školský zákon)

 • posudky zdravotní způsobilosti (škola v přírodě, výuka plavání... školský zákon)

 • uvolnění žáka z vyučování (školský zákon)

 • orientační testování nezletilého žáka na přítomnost OPL (školský zákon)

 • prezentace školy (oprávněný zájem školy, souhlasy se zpracováním osobních údajů)

 • seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem (školský zákon)

 • žádost o zahájení a rozhodnutí o ukončení individuálního vzdělávání (školský zákon)

 • smluvní agenda školy, provozní agenda školy (plnění smluv)

 • pedagogická agenda a korespondence (školský zákon)

 • vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců školy (zákoník práce, …)

 • ekonomická agenda (plnění právní povinnosti - např. zákon o účetnictví…)

               
Výše vymezené údaje se dále v souladu s příslušnými právními předpisy mohou v některých případech předávat školskému poradenskému zařízení (např. Pedagogicko-psychologická poradna, SPC), jinak pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským zákonem nebo zvláštním zákonem (např. Policie ČR, soudy, OSPOD).

Osobní údaje jsou uloženy po dobu stanovenou Spisovým a skartačním plánem školy.
Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.
Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz).Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky