Vnitřní směrnice o stravování -

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Vnitřní směrnice o stravování

Školní jídelna

Vnitřní směrnice o stravování ve školní jídelně při Základní škole Benešov nad Černou

Vnitřní směrnice o stravování vymezuje způsob školního stravování a podmínky jeho poskytování.

Provozovatel:             Základní škola Benešov nad Černou
Adresa provozovny:   Komenského 100, Benešov nad Černou
Vedoucí provozovny: Marie Juhaniaková
Zřízovatel:                  Obec Benešov nad Černou

Základní škola Benešov nad Černou zajišťuje stravovací služby v provozovně
školní jídelně, která je její součástí. Zde zabezpečuje každodenní přípravu přesnídávek, obědů a odpoledních svačin pro MŠ Sedmikráska ,obědů pro ZŠ a MŠ v Pohorské Vsi.

Školní stravování se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon). Dětem se školní stravování řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve které jsou mimo jiné stanoveny výživové normy pro různé věkové kategorie strávníků.
Agenda stravovacího provozu je zajišťována pomocí PC za využití programového vybavení VIS Plzeň
SKLAD a STRAVNÉ. Zajišťuje vedoucí školní jídelny. Postupuje a řídí se platnými právními předpisy a vnitřními předpisy organizace (Provozní řád školní jídelny, Směrnice o závodním stravování, Příručkou systému kontrolních bodů, …).

Evidenci všech strávníků včetně úhrad, vyúčtování atd. zajišťuje vedoucí školní jídelny.

Přihlášení ke školnímu stravování, ukončení stravování
Přihlášení ke stravování vyřizuje zákonný zástupce dítěte (dále jen strávník) prostřednictvím formuláře „Přihláška ke stravování“. Od vedoucí školní jídelny obdrží bližší informace o způsobu úhrady stravného a jeho výši.

Ukončení školního stravování v průběhu školního roku musí zákonný zástupce dítěte neprodleně nahlásit vedoucí školní jídelny.

Úplata za školní stravování
Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu.
Děti v době provozu MŠ platí potravinovou normu dle věkové skupiny takto:
MŠ do 6-ti let
 přesnídávka 10     oběd 19     svačina 10
MŠ do 7-mi let
přesnídávka 11     oběd 24     svačina 11 Kč

Žáci ZŠ:

7-10 let                24 Kč
11-14 let       
    27 Kč      
15 a více let         
30 Kč.

Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku.

Zaměstnanci hradí pouze náklady na potraviny snížené o příspěvek z FKSP. Nárok na oběd má zaměstnanec, který odpracuje v daném kalendářním dni v místě výkonu práce alespoň 3 hodiny. Po dobu nemoci či dovolené mohou zaměstnanci odebírat oběd pouze za plnou hodnotu oběda.  V případě nemoci je možné první den odhlásit oběd na následující dny, v opačném případě je jim účtována plná hodnota oběda.
Bezplatně nejsou stravovací služby poskytovány.

Objednávka stravování a odhlašování
Přihlašování a odhlašování strávníků provádí zákonný zástupce dítěte nebo žák do 14:00 hodin na následující varný den. Při pozdější změně nahlásí tuto skutečnost přímo vedoucí školní jídelny nejpozději do 7:15 hodin příslušného varného dne osobně, telefonicky č. tel. 380322159 nebo e
mailem: jidelna@zsbenesovnc.cz , kde bude uvedeno jméno, třída a data odhlašujících dní.

První den neplánované nepřítomnosti strávníka lze odebrat jídlo v jídlonosiči v čase od 10:30
11:00 hodin před výdejem obědů strávníkům. Na další dny nepřítomnosti musí zákonný zástupce strávníka odhlásit. Za neodhlášené, neodebrané jídlo se finanční náhrada neposkytuje a je počítaná plná sazba za oběd, to je včetně věcné a mzdové režie ve výši 56,- Kč za oběd. O odhlášenou stravu se ponižuje platba následném měsíci.

Jídelní lístky
Sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s hlavním kuchařkou. Jídelní lístky jsou vyvěšeny v MŠ, jídelně, patrech ZŠ a na webových stránkách základní školy. Změna jídelního lístku vyhrazena.
Výživové normy
jídelní lístky se sestavují tak, aby bylo dosaženo příslušných výživových norem. Údaje o plnění výživových norem se  uchovávají po dobu nejméně jednoho roku (vyhl.č. 107/2005 Sb. §2 odst. 8) - zodpovídá vedoucí školní jídelny.

Úhrady za stravování
HOTOVĚ v kanceláři školní jídelny v budově ZŠ od 7.00
16.00hod.
Nejpozději dva první pracovní dny v měsíci, ve kterém se bude žák stravovat.

Podklady pro finanční operace všech typů úhrad jsou získávány z programového vybavení STRAVNÉ VIS PLZEŃ
stanovení výše úhrad za stravování, nedoplatky, vyúčtování jednotlivých strávníků, jmenný seznam strávníků, účel plateb, apod.

Pokud zákonný zástupce neuhradí předepsanou úhradu za školní stravování ve stanoveném termínu a neučiní tak ani v náhradním nejbližším termínu bude dočasně či natrvalo zablokováno vydávání stravného danému strávníkovi.

Objednávka potravin
Zajišťuje vedoucí skladu. Množství a druh objednávaných surovin vychází z plánovaných druhů jídel uváděných na jídelním lístku, předpokládaných počtů strávníků a finančních limitů jednotlivých druhů jídel.

Příjem potravin
Vedoucí skladu zodpovídá za vedení skladové evidence potravin, agendu na PC. Vedoucí skladu či vedoucí kuchař (či pověřený pracovník) je povinen za přítomnosti dodavatele prohlédnout zboží takovým způsobem, aby zajistil, že dodávané zboží odpovídá údajům v průvodních dokladech
správnost potvrdí podpisem a otiskem razítka.  Potraviny jsou vedeny na skladových kartách programového vybavení SKLAD.  Na řádně převzaté zboží vyhotovuje vedoucí skladu příjemku potravin, která musí obsahovat datum dodávky, název dodavatele, množství, měrnou jednotku, cenu za jednotku a cenu celkem včetně DPH. Vedoucí ŠJ u faktur za potraviny zkontroluje správnost, zapíše odkaz na čísla příjemek, které k faktuře přiloží a předá k úhradě, kterou zajistí účetní školy.

Výdej potravin
Normování a výdej surovin potřebných k uvaření jídel provádí hlavní kuchařka,která vyhotovuje výdejku potravin. Správnost potvrdí spolu s vedoucí školní jídelny svým podpisem. Vedoucí školní jídelny vede evidenci stravovaných osob v programovém vybavení STRAVNÉ. Do výdejky potravin přenese „Počty jídel na den“. Výdejka navazuje na „Záznam stravovacích osob. Poskytuje přehled o druhu připravovaných jídlech, druzích a množstvích vydaných a spotřebovaných surovin pro přípravu jídel podle norem, počtu strávníků, o kategoriích stravovaných osob. Výdejka   je uzavírána rozdílem mezi plánovanou (normovanou) a skutečnou spotřebou surovin
finanční bilance, tzn., že poskytuje i denní přehled čerpání finančního limitu.

Vedoucí školní jídelny zodpovídá za čerpání finančního limitu, který může mít v mimořádných případech vliv na nutnost provedení změn u druhů jídel uváděných na jídelním lístku.

Systém HACCP
Zajišťuje a zodpovídá vedoucí školní jídelny, vypracovává „Příručku systému kontrolních bodů“, podle, které se pravidelně provádí jejich řádná kontrola, dodržování a popřípadě odstranění nedostatků.

Po ukončení kalendářního měsíce vedoucí školní jídelny zajišťuje
Pravidelnou měsíční uzávěrku ohledně plateb stravného.
Výdejky potravin se provádí denně s vedoucí školní jídelny a vedoucí skladu.
Sestavy strávníků
platby, spotřeba aj. sestavuje vedoucí školní jídelny v příslušném měsíci.
K poslednímu dni v měsíci provede vedoucí školní jídelny kontrolu zásob potravin (měsíční hlášení hospodaření skladu za příslušné období), která je součástí měsíční uzávěrky.

Po ukončení kalendářního roku provádí vedoucí školní jídelny inventarizaci školní jídelny a předkládá ji řediteli základní školy.

Závěrečná ustanovení
Tato směrnice nabývá platnost 1. 1. 2023. Směrnice lze v průběhu doby, kdy se objeví nové skutečnosti, měnit. Změny se provádějí číslovanými dodatky, které se stávají nedílnou součástí směrnice. V případě většího počtu číslovaných dodatků se pro následující rok vydává úplné znění směrnice. Pokud nedojde ke změnám v průběhu doby, není platnost směrnice omezena.


V Benešově nad Černou 1. 1. 2023

Mgr. Josef Sviták, ředitel základní školy          Marie Juhaniaková, vedoucí školní jídelny


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky